REGULAMIN SZKOLEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Szkolenia z zakresu organizacji czasu wolnego są prowadzone w formie warsztatów, podnoszenia wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności Uczestników. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia wysiłku fizycznego (jeśli tego typu przeciwwskazania wystąpią w trakcie szkolenia uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym trenera prowadzącego).

2. Uczestnik dokonując zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora formularza kontaktowego wyraża jednocześnie zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Zapisy na zajęcia warsztatowe odbywają się drogą elektroniczną na adres: marta@ziqa.pl lub bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ziqa.pl w zakładce szkolenia.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych personalnych takich jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz innych danych, których podanie jest niezbędne w procesie szkoleniowym od momentu zapisania się, do momentu otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

5.Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w warsztatach poprzez uiszczenie opłaty na rachunek bankowy:

94 1050 1562 1000 0097 3417 0989
ZIQA FUN MARTA TABACZYŃSKA-LATOCHA, 38-212 Brzyska, Brzyska 193, NIP 68 52 198 645
Tytuł: nazwa szkolenia, data szkolenia, IMIĘ I NAZWISKO

6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za prowadzone szkolenie przed przystąpieniem do uczestnictwa w warsztatach w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia wraz z przesłaniem uzupełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

7. Uczestnik przystępując do warsztatów wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Organizatora oraz wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i jego publikację za pomocą fotografii i filmów, jednocześnie zezwala na ich publikacje w prasie i Internecie. Organizator oświadcza, iż dane przekazane przez Uczestników nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

8. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo organizator usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnik, który zgłosił rezygnację może jednocześnie wskazać inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu na identycznych zasadach, na których uczestniczyłaby osoba składająca rezygnację z warsztatów.

10. Organizator przewiduje możliwość wystawienia faktury, jako potwierdzenia wpłaty. Faktura jest przekazywana uczestnikom wraz z certyfikatem udziału w dniu szkolenia, niezwłocznie po jego zakończeniu.

11. Organizator ma prawo odwołać szkolenie bez podania przyczyny. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora z jego wyłącznej winy, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów w terminie 7 dni. Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy, z którego Uczestnik dokonał opłaty.

12. W przypadku odwołania, jak również przerwania trwających już warsztatów przez Organizatora w związku z zaistnieniem siły wyższej, uczestnicy otrzymują nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia wskazanego zdarzenia, informację o dodatkowych terminach, w których mogą wziąć udział na tych samych zasadach. W tym przypadku nie następuje zwrot kosztów z tytułu dokonanej opłaty, ponieważ zdarzenia te nie były zależne od Organizatora, np. brak internetu w przypadku szkolenia w formie ONLINE (live), stan epidemii, brak zasilania sieciowego itp.

13. Organizator zezwala Uczestnikom na fotografowanie warsztatów, z wyłączeniem utrwalania ich przebiegu w formie wideo lub dźwiękowej.

Organizatorem szkoleń jest:
Firma ZIQA FUN MARTA TABACZYŃSKA-LATOCHA

z siedzibą w Brzyskach
(38-212 Brzyska 193, NIP 68 52 198 645)
(zwana w Regulaminie Organizatorem)