REGULAMIN
JESIENNY SZCZYT ANIMACYJNY 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Jesienny Szczyt Animacyjny 2022 (zwany dalej JSA2022) to wydarzenie prowadzone w formie warsztatów, podnoszenia wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności Uczestników. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia wysiłku fizycznego (jeśli tego typu przeciwwskazania wystąpią w trakcie szkolenia uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym trenera prowadzącego określony warsztat oraz ORGANIZATORA).

2. Uczestnik dokonując zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora formularza kontaktowego wyraża jednocześnie zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Zapisy na JSA2022 odbywają się drogą elektroniczną na adres: marta@ziqa.pl / mariola@ziqa.pl lub bezpośrednio poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.

4. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych personalnych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz innych danych, których podanie jest niezbędne w procesie szkoleniowym od momentu zapisania się, do momentu otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

5.Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w JSA2022 poprzez uiszczenie opłaty na rachunek bankowy:

(dokładne dane będą dostępne po wprowadzeniu oficjalnych zapisów).

6. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za JSA2022 przed przystąpieniem do uczestnictwa w nim, a w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia wraz z przesłaniem uzupełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA (dokument będzie dostępny po wprowadzeniu oficjalnych zapisów).

7. Uczestnik przystępując do JSA2022 wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Organizatora oraz wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i jego publikację za pomocą fotografii i filmów, jednocześnie zezwala na ich publikacje w prasie i Internecie. Organizator oświadcza, iż dane przekazane przez Uczestników nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

8. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas JSA2022, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo ORGANIZATOR usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w JSA2022 uczestnik, który zgłosił rezygnację może jednocześnie wskazać inną osobę, która weźmie udział w JSA2022 na identycznych zasadach, na których uczestniczyłaby osoba składająca rezygnację z JSA2022.

10. Organizator przewiduje możliwość wystawienia faktury, jako potwierdzenia wpłaty. Faktura jest przekazywana uczestnikom wraz z certyfikatem udziału w dniu rozpoczęcia JSA2022, lub w inny indywidualnie ustalony sposób.

11. Organizator ma prawo odwołać JSA 2022 bez podania przyczyny. W przypadku odwołania JSA2022 przez Organizatora z jego wyłącznej winy, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów w terminie 7 dni. Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy, z którego Uczestnik dokonał opłaty.

12. W przypadku odwołania, jak również przerwania trwających już warsztatów w ramach JSA2022 przez Organizatora w związku z zaistnieniem siły wyższej, w tym sytuacji związanych z restrykcjami rządowymi, uczestnicy otrzymują niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia wskazanego zdarzenia, informację o dodatkowych terminach, w których mogą wziąć udział na tych samych zasadach, tj. w formie stacjonarnej, jeśli nie ma możliwości kontynuacji prowadzenia JSA2022 w formie stacjonarnej całość warsztatów w ramach JSA2022 zostanie przeprowadzona w formie online – za pomocą platformy ZOOM. W tym przypadku nie następuje zwrot kosztów z tytułu dokonanej opłaty, ponieważ zdarzenia te nie były zależne od Organizatora, np. brak Internetu w przypadku szkolenia w formie ONLINE (live), stan epidemii- zakazujący organizacji szkoleń, brak zasilania sieciowego itp.

13. Organizator zezwala Uczestnikom na fotografowanie warsztatów, z wyłączeniem utrwalania ich przebiegu w formie wideo lub dźwiękowej.

Organizatorem JSA2022 jest:

Firma ZIQA FUN MARTA TABACZYŃSKA-LATOCHA z siedzibą w Brzyskach
(38-212 Brzyska 193, NIP 68 52 198 645)

Firma ZIQA MARIOLA NOWAK z siedzibą w Brzyskach
(38-212 Brzyska 29, NIP 68 52 211 877)

 

(zwane w Regulaminie Organizatorem)